Majątek osobisty – co do niego należy?

Co moje to i Twoje nie zawsze – majątek osobisty i majątek wspólny w małżeństwie

Przed zawarciem związku małżeńskiego trzeba dobrze zastanowić się nad kwestiami związanymi z majątkiem. Oczywiście mówiąc sobie sakramentalne „tak” nikt nie myśli o rozstaniu, podziale posiadanych rzeczy i innych przykrych sprawach, jednak lepiej jest przygotować się na najgorsze i oszczędzić sobie sporo problemów. Jak?

Majątek wspólny – co to jest?

Wspólność majątkowa zaczyna obowiązywać od chwili zawarcia związku małżeńskiego aż do jego zakończenia. Pod warunkiem że nie doszło do jej zniesienia. Na majątek wspólny składa się wynagrodzenie za pracę współmałżonków, dochody uzyskiwane z innej działalności zarobkowej, dochody uzyskiwane z przedmiotów majątkowych, które wchodzą w skład majątku wspólnego oraz należących do majątków osobistych, przedmioty majątkowe (mowa o samochodzie czy mieszkaniu) zakupione podczas trwania małżeńskiej wspólnoty majątkowej. Dodatkowo do środków wspólnych zalicza się oszczędności na rachunku otwartym i pracowniczy fundusz emerytalny każdej ze stron i składki zewidencjonowane na subkontach małżonków prowadzonych przez ZUS. Jeżeli którykolwiek ze składników majątku wspólnego budzi wątpliwość, należy uzyskać wsparcie ze strony specjalisty. W tym celu wystarczy wpisać w wyszukiwarce odpowiednią frazę wzbogaconą o miasto, na przykład  „adwokat podział majątku Łódź” i umówić się na spotkanie.

Majątek osobisty – co do niego należy?

Do majątku osobistego zalicza się przede wszystkim przedmioty nabyte jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, czyli zanim powstała wspólnota majątkowa. Dodatkowo majątek osobisty to przedmioty majątkowe nabyte poprzez dziedziczenie, zapis albo darowiznę (pod warunkiem że darczyńca nie zaznaczył, iż mają należeć do majątku wspólnego).

Majątek osobisty to przedmioty wykorzystywane jedynie do zaspokojenia osobistych potrzeb jednej ze stron, prawa niezbywalne, wynagrodzenia za pracę albo inną działalność zarobkową jednego z małżonków, niewypłacone prawa twórcy, do których zalicza się prawa autorskie, prawa pokrewne albo prawa własności przemysłowej, a wśród nich przedmioty majątkowe zakupione za składniki wchodzące w skład majątku osobistego (surogacja).