POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ROZDZIAŁ I - DANE OSOBOWE

 1. Decor for Home Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach [kod pocztowy 44 – 100], ul. Lipowa 12 (adres korespondencyjny: ul. Rogozińskiego 35, 44-105 Gliwice), NIP: 6312657569, REGON: 361651114, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez X Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejonowego, Sad Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000561564, kapitał zakładowy 20.000,00 PLN (zwana dalej „DECORFORHOME”), jako Administrator danych osobowych Sklepu Internetowego DECORFORHOME.PL, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

 2. DECORFORHOME zapewnia wszystkim zarejestrowanym Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych, prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

 3. DECORFORHOME przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego DECORFORHOME.PL, wykorzystując dane osobowe w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 4. Dane osobowe Klienta dokonującego rejestracji przetwarzane są przez cały okres posiadania przez niego Konta w Sklepie Internetowym DECORFORHOME.PL.

 5. DECORFORHOME może przetwarzać także inne dane niż dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Klienta, wyrażoną po powiadomieniu przez DECORFORHOME o kategorii danych, celu i zakresie ich przetwarzania . Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.

 6. DECORFORHOME jest w posiadaniu adresów IP Klientów, przechowywanych przez DECORFORHOME przez czas, przez jaki świadczona jest Usługa oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 7. DECORFORHOME może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

 1. oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie formularza rejestracyjnego;

 2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;

 3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

 4. informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. DECORFORHOME jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a zbiór danych osobowych Klientów został zgłoszony Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

ROZDZIAŁ II - KWESTIE TECHNICZNE

 1. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać inne dane.

 2. DECORFORHOMEwykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 3. DECORFORHOME może wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

ROZDZIAŁ III - INFORMACJA HANDLOWA

 1. Dane osobowe Klientów mogą być wykorzystywane przez DECORFORHOME do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania newsletterów drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta zgody na takie przetwarzanie.

 2. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez DECORFORHOME w celach innych niż niezbędne do świadczenia usług, Klient może zgłosić DECORFORHOME żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez DECORFORHOME niezwłocznie.

 3. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością DECORFORHOME i jego kontrahentów mogą być przesyłane Klientowi wyłącznie za jego zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

ROZDZIAŁ IV - USUNIĘCIE KONTA

 1. Rozwiązanie umowy lub cofnięcie zgodny na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie poprzez przesłanie maila o odpowiedniej treści na adres e-mail: sklep@decorforhome.pl. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje usunięciem Konta Klienta.

 2. Konto Klienta jest automatycznie kasowane po upływie 365 dni jego nieaktywności

ROZDZIAŁ V – KONTAKT

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu Sklepu Internetowego DECORFORHOME.PL, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania ze Sklepu Internetowego DECORFORHOME.PL prosimy kierować na adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@decorforhome.pl